Algemene Voorwaarden

Van toepassing op de rechtsverhouding tussen de Opdrachtgever en In Strength

versie 1 januari 2022

Definities

Artikel 1

In deze voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. De definities gelden zowel in de enkelvoud als in de meervoudvorm:

a. In Strength: gebruiker van deze Algemene Voorwaarden te weten, In Strength, gevestigd te 4621HT Bergen op Zoom, aan de Mimosastraat 19 en ingeschreven in het handelsregister onder het KvK-nummer 20131461. In Strength is als lid zijnde gebonden aan de richtlijnen, kwaliteitseisen en protocollen van Nederlandse Orde van Beroepstrainers (NOBTRA).

b. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan In Strength een mondelinge dan wel schriftelijke opdracht tot Dienstverlening verstrekt.

c. Deelnemer: de natuurlijke persoon die de training, coaching dan wel een andere Dienst van In Strength feitelijk afneemt of volgens de Overeenkomst zal afnemen. Deze persoon kan samenvallen met de persoon van Opdrachtgever dan wel een ander door de Opdrachtgever aangewezen persoon zijn.

d. Partijen: wanneer er in deze voorwaarden wordt gesproken over In Strength en de Opdrachtgever onderling.

e. Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen de Opdrachtgever en In Strength op grond waarvan In Strength, tegen betaling van een overeengekomen tarief de in de Overeenkomst opgenomen Dienstverlening levert en werkzaamheden verricht en van welke overeenkomst deze voorwaarden een onderdeel uitmaken.

f. Dienstverlening of Dienst: alle door In Strength ten behoeve van de Opdrachtgever uit te voeren werkzaamheden waaronder, maar niet beperkt tot presentatietraining en -coaching en het verzorgen van een leertraject of workshop. De Dienstverlening of Dienst kan zowel online als face-to-face aangeboden worden.

g. Online Diensten: alle door In Strength op afstand, via Internet uit te voeren werkzaamheden waaronder, maar niet beperkt tot online-trainingen via video, beeldmateriaal, online programma en live-sessies.

h. Schriftelijk: onder schriftelijk wordt verstaan per brief, per e-mail, per WhatsApp of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

i. Website: de website waar In Strength zijn Dienstverlening aanbiedt en welke toegankelijk is via www.instrength.nl.


Strekking

Artikel 2

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en op de Diensten van In Strength.

2. De Opdrachtgever met wie eenmaal met toepassing van deze voorwaarden werd gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend akkoord te zijn gegaan met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op de later tussen Partijen gesloten Overeenkomsten.

3. Alle offertes, voorstellen en aanbiedingen van In Strength zijn vrijblijvend, zowel wat prijs, inhoud als levertijd betreft en zijn 2 (twee) kalendermaanden geldig.

4. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige Diensten.

5. Voorwaarden of andere regels van de Opdrachtgever die strijdig zijn met deze voorwaarden worden niet erkend. Alleen deze voorwaarden zijn van toepassing, tenzij Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

6. In Strength heeft altijd het recht zijn voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. Dit zal aangekondigd worden. Indien de Opdrachtgever niet akkoord gaat met de wijziging of aanvulling, dan heeft hij of zij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden het recht de Overeenkomst tegen deze datum te ontbinden.

7. Als een bepaling uit de Overeenkomst of deze voorwaarden wordt vernietigd, dan blijven de overige bepalingen nog steeds van kracht.


Totstandkoming en duur van de Overeenkomst

Artikel 3

1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde duur, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de Overeenkomst voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

2. De overeenkomst eindigt in ieder geval door voltooiing van de in de Overeenkomst tussen Partijen overeengekomen opdracht.

3. De Overeenkomst ontstaat op het moment dat Opdrachtgever schriftelijk een aanbod van In Strength accepteert. In het geval de Opdrachtgever een aanbod mondeling accepteert, ontstaat de Overeenkomst op het moment In Strength een bevestiging van de opdracht heeft verzonden.

4. Als het belang van de Opdrachtgever onmiddellijke levering door In Strength vereist of als de Opdrachtgever uitdrukkelijk onmiddellijke levering heeft verzocht, wordt de Overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen doordat door In Strength feitelijk tot levering van diensten aan de Opdrachtgever is overgegaan.


Uitvoering van de Overeenkomst

Artikel 4

1. Om de Overeenkomst goed uit te kunnen voeren heeft In Strength tijdig bepaalde informatie van Opdrachtgever nodig. Het is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever om de gevraagde gegevens, materialen en/of informatie te delen.

2. In Strength zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. In Strength kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat. Eén en ander op grond van de gedragscode van NOBTRA.

3. In Strength doet er alles aan om de Online Diensten aan de Opdrachtgever dan wel de Deelnemer zonder onderbreking of storing te laten verlopen en neemt de nodige maatregelen ter beveiliging van elektronische overdracht en opslag van data, maar In Strength kan ter zake geen garantie geven. 

4. In Strength heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden, wanneer dit nodig is voor een goede uitvoering van de Overeenkomst. De Opdrachtgever zal van tevoren door In Strength op de hoogte worden gebracht in het geval inschakeling van een derde nodig is. De kosten voor de hulp van derden zijn niet inbegrepen in het tussen Partijen overeengekomen bedrag, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

5. In Strength is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

6. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever In Strength daarom schriftelijk in gebreke te stellen. In Strength dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

7. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een goede uitvoering nodig is om de afgesproken werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen Partijen tijdig en in overleg de Overeenkomst aanpassen. Indien de wijziging en/of de aanvulling op de Overeenkomst financiële gevolgen gaat hebben, zal In Strength de Opdrachtgever tevoren inlichten.

8. Alle uit de Overeenkomst voortkomende rechten van intellectueel eigendom, komen toe aan In Strength. In Strength heeft het recht de door de uitvoering van een Overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, met inachtneming van de belangen van de Opdrachtgever.

9. Alle door In Strength verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, documentatie, opdrachten, handleidingen en readers zijn bestemd voor eenmalig gebruik door de Opdrachtgever, tenzij uit de aard van de opdracht duidelijk anders voortvloeit. Deze stukken mogen daarnaast op geen enkele wijze worden gebruikt voor welk doel dan ook, zonder schriftelijke toestemming van In Strength.

10. Intellectueel eigendom van modellen, technieken, instrumenten, software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de Online Diensten, zijn en blijven het eigendom van In Strength.


Annulering

Artikel 5

1. De Opdrachtgever in de hoedanigheid van consument heeft na aanmelding dan wel inschrijving, via de Website of anderszins, een bedenktijd van 14 (veertien) werkdagen waarin kosteloos geannuleerd mag worden. Daarna wordt de inschrijving automatisch definitief.

2. Het in het eerste lid bedoelde herroepingsrecht komt te vervallen wanneer de Deelnemer eenmaal is gestart met de training. Het begrip training wordt in het onderhavige artikel in de ruimste zin van het woord gebruikt. Onder dit begrip valt ook; coaching, workshop, leertraject dan wel ieder ander door In Strength aangeboden Dienst dan ook.

3. Na aanmelding of inschrijving door Opdrachtgever rekent In Strength op een deelname aan de training. In Strength gaat verplichtingen aan en weigert andere geïnteresseerden de toegang wanneer de door Opdrachtgever gereserveerde plaats vol is. Daarom brengt In Strength bij annuleren, ook na afloop van de in lid 1 bedoelde bedenktijd, de volgende kosten in rekening:

a. Bij annulering korter dan 4 (vier) weken voor aanvang van de training wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

b. Bij annulering tussen 4 (vier) en 6 (zes) weken voor aanvang van de training wordt 50% van het verschuldigde totaalbedrag in rekening gebracht

c. Annuleren tot 6 (zes) weken voor aanvang van de training is kosteloos.

4. Niet deelnemen aan een training, om welke reden dan ook, of tussentijdse beëindiging van deelname geeft de Opdrachtgever of de Deelnemer geen recht op enige terugbetaling, tenzij anders is overeengekomen.

5. Bij ziekte of andere verhindering van de Deelnemer aan een training is het de Opdrachtgever toegestaan een vervanger de training te laten volgen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

a. De vervanger voldoet aan de eisen die aan Deelnemers van deze training worden gesteld.

b. De trainingsdag is een op zichzelf staande dag, en maakt geen onderdeel uit van een langer lopend leertraject waar de afgemelde Deelnemer aan deelneemt.

c. De Opdrachtgever overlegt voorafgaand aan de trainingsdag over het bovenstaande met In Strength.


Beëindiging, ontbinding, tussentijdse opzegging

Artikel 6

1. In Strength heeft altijd het recht om de Overeenkomst te beëindigen indien de inhoud naar zijn oordeel de belangen en/of goede naam van zijn onderneming kan schaden of indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is dan wel niet van In Strength kan worden gevergd.

2. Als de Opdrachtgever enige verplichting uit de door Partijen gesloten Overeenkomst niet tijdig, niet, onvolledig of onvoldoende nakomt, faillissement of surseance heeft aangevraagd (door een derde), op vermogensbestanddelen van de Opdrachtgever beslag in welke vorm dan ook is gelegd, de Opdrachtgever zijn onderneming geheel of gedeeltelijk liquideert, stillegt of overdraagt, niet tijdig de door hem verschuldigde facturen voldoet, heeft In Strength het recht;

a.te allen tijde een gegeven opdracht te beëindigen welke opzegging dient te geschieden door verzending van een schriftelijke kennisgeving;

b. vooruitbetaling te vragen voor alle bestaande of in de toekomst af te sluiten Overeenkomsten alvorens In Strength met de levering van zijn (verdere) werkzaamheden aanvangt;

c. levering van zijn diensten op te schorten;

d. de desbetreffende Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te achten, door verzending van een schriftelijke kennisgeving aan Opdrachtgever, zonder dat rechterlijke tussenkomst noodzakelijk is, één en ander onverminderd de aan In Strength toekomende rechten tot schadevergoeding wegens ontbinding.

3. Als In Strength gebruikmaakt van zijn rechten verwoord in dit artikel, dan is In Strength richting de Opdrachtgever nimmer aansprakelijk voor de daaruit eventueel ontstane schade, zowel direct als indirect.


Tarieven, betaling en incasso

Artikel 7

1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum, op een door In Strength aan te geven wijze. In Strength heeft het recht bij contracten met een looptijd langer dan 2 (twee) maanden, periodiek te factureren.

2. Als Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is dan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

3. De Opdrachtgever die een betaling niet tijdig voldoet is, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, verplicht tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor juristen, deurwaarders en incassobureaus.

4. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever beslag in welke vorm dan ook is gelegd, de Opdrachtgever zijn onderneming geheel of gedeeltelijk liquideert, stillegt of overdraagt, Overeenkomst wordt ontbonden en voorts ingeval de Opdrachtgever overlijdt.


Onderzoek en klachtprocedure

Artikel 8

1. Onverminderd het bepaalde in dit artikel, is het voor de Opdrachtgever mogelijk gebruik te maken van de klachtenprocedures van NOBTRA. De kosten voor deze klachtenprocedures komen voor rekening van de Opdrachtgever, één en ander volgens de geldende klachtenreglementen. Klik hier voor het klachtenreglement van NOBTRA.

2. De Opdrachtgever is gehouden terstond het door In Strength geleverde of door In Strength verrichte werkzaamheden te onderzoeken of te doen laten onderzoeken. Klachten dienen, op straffe van verval van aansprakelijkheid en herstelplicht van lid 3 van dit artikel, binnen 14 (veertien) dagen na ontdekking schriftelijk aan In Strength gemeld te worden.

3. Het melden van een klacht of het starten van een in lid 1 van dit artikel bedoelde klachtenprocedure door de Opdrachtgever schort zijn of haar betalingsverplichting niet op.

4. Als vaststaat dat het geleverde gebrekkig is en/of de uitgevoerde werkzaamheden gebrekkig zijn of als de klacht door de klachtencommissie van NOBTRA gegrond wordt verklaard, dan zal In Strength binnen redelijke termijn de werkzaamheden herstellen of opnieuw uitvoeren. De Opdrachtgever zal In Strength daartoe alle nodige medewerking verlenen.

5. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is dan wel via het doorlopen van een in lid 1 bedoelde klachtenprocedure ongegrond wordt verklaard, dan komen de ter zake hiervan door In Strength gemaakte kosten voor rekening van de Opdrachtgever.


Overmacht

Artikel 9

1. In Strength is niet verplicht tot uitvoering van zijn werkzaamheden als hij daartoe gehinderd wordt door overmacht.

2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming dan wel alle van buitenkomende oorzaken die In Strength niet kunnen worden toegerekend. Toerekening vindt niet plaats als de tekortkoming niet door zijn schuld komt en ook volgens de wet niet voor zijn rekening komt.

3. Ziekte en/of ongeval, diefstal, brand, weersinvloeden, verkeersbelemmeringen, stroomstoringen, computer-, internet- of systeemstoring en dergelijke worden gekwalificeerd als overmacht.

4. De Opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk door In Strength op de hoogte gesteld van de overmacht.

5. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding aan de andere partij.

6. Wanneer In Strength tot het intreden van overmacht al werkzaamheden heeft uitgevoerd ten behoeve van de Overeenkomst, heeft hij recht op betaling voor deze werkzaamheden.


Aansprakelijkheid

Artikel 10

1. Indien In Strength aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2. Als Opdrachtgever aantoont dat hij of zij schade heeft geleden door een fout van In Strength die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is In Strength alleen voor directe schade aansprakelijk en tot maximaal het tussen Partijen overeengekomen tarief. De aansprakelijkheid van In Strength is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag van de uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van In Strength aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan In Strength toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze voorwaarden.

4. In Strength is niet aansprakelijk voor;

a. schade ontstaan door onjuist of onvolledig verstrekte gegevens door Opdrachtgever;

b. schade door handelen of nalaten van Opdrachtgever;

c. indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, kosten voortvloeiende uit veroordeling in proceskosten, rente- en/of vertragingsschade;

d. schade veroorzaakt door fouten van één of meer derden die door In Strength of Opdrachtgever ter uitvoering van de Overeenkomst worden ingeschakeld;

e. beschadiging of tenietgaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens Opdrachtgever, In Strength of derden;

f. diefstal, vernieling, verlies of beschadiging van materiaal dat aan Opdrachtgever toebehoort;

g. het onjuist of niet handelen, overschatting van de eigen vermogens of het negeren van instructies en/of aanwijzingen.

h. schade ontstaan door het afnemen van Online Diensten die niet aan in Strength kunnen worden toegerekend en/of die buiten de invloedssfeer van In Strength liggen waaronder, maar niet beperkt tot internetstoring of computervredebreuk door derden.

5. De schade dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 14 (veertien) dagen na het ontstaan daarvan aan In Strength te worden gemeld, bij gebreke waarvan het recht op enige (schade)vergoeding vervalt.

6. De in dit artikel bedongen beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van In Strength.Geheimhouding

Artikel 11

1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van wederzijdse vertrouwelijke aangelegenheden waarvan zij bij de uitvoering van de Overeenkomst kennisnemen, tenzij tussen Partijen anders is overeengekomen.

2. Deze verplichting tot geheimhouding blijft ook na beëindiging van de Overeenkomst op Partijen rusten, behalve als het informatie betreft die al publiekelijk bekend is geworden.


Overige bepalingen

Artikel 12

1. Indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

3. De rechter in de vestigingsplaats van In Strength is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft In Strength het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

4. Op elke Overeenkomst tussen In Strength en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

5. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst.


Versie 1 januari 2022